Gwarancja

Pobierz Gwarancję

 

WARUNKI GWARANCJI GWARANCJA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE NA WYROBY NABYTE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Meble tapicerowane objęte niniejszą gwarancją mają zastosowanie wypoczynkowe, a meble z funkcją do spania służą do spania okazjonalnego. Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem

Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie zasad:

-przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.

siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczanie nadmiernej ilości pościeli może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu,

-utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczenia ponad 15 stopni C,

– w wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie tego efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzeń,

– podczas przestawiania mebli należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji,

– kategorycznie nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego, ponieważ meble mają duża wagę.

– mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, kuchenki, piece itp.

– meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebli.

– wersalki otwieramy i zamykamy tylko i wyłącznie chwytając za środkową część siedziska.

Gwarancją producenta nie są objęte:

– uszkodzeń mechanicznych, rys, zadrapań, przecięć na drewnie, skórze, nóżkach, materiale już po odbiorze przez Klienta, czyli w czasie użytkowania u Klienta,

– wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,

– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności (np. uszkodzenia mechaniczne : pęknięte lub złamane listwy sprężynujące, wyłamane automaty odłupane elementy drewniane, itp.),

– naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania a wynikające z właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego,

– odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla.

– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane dno skrzyni na pościel poprzez umieszczanie nadmiaru pościeli, siadanie lub stawanie na podłokietnikach, podgłówkach, krawędziach oparć, itp.),

– uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie,

– przebarwienia wywołane przez kontakt z farbującymi tekstyliami, jak np. dżinsy,

– nieznaczne różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące między poszczególnymi

składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj. kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego),

– różnice tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Kupującego sukcesywnie,

– szkody spowodowane przez środki impregnujące, środki do usuwania plam i do wybielania, lakier do paznokci, zmywacz do paznokci lub inne środki czyszczące zawierające alkohol i rozpuszczalniki

– wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry naturalnej, tj. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu skóry, a także zmarszczki i niewielkie pofałdowania, itp.,

– elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika,

– wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę wyrobu.

– różnice w odcieniu tkaniny i skóry z wzornikami tkanin i skór,

– różnice w odcieniu i usłojeniu elementów drewna lub forniru,

– wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu,

– zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji,

– różnice w twardości siedziska i oparcia,

– wymagane jest równe ustawienie mebli, przy założeniu wypoziomowanego podłoża ( podłogi ),

– komfort użytkowania mebla, wynikający z rodzaju użytych surowców (np.: grubość wkładu piankowego, gęstość pianki tapicerskiej),

– niektóre wysokogatunkowe tkaniny mienią się w promieniach światła np. Plusz i zamsz (szczególnie w zestawach narożnikowych) jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tych tkanin.

Skóra jest produktem naturalnym. Wszystkie zwierzęta poddane są wpływom środowiska, a ich skóry charakteryzują blizny, skazy, piętna, zgrubienia, żyły, fałdy tłuszczowe, zagnioty, nakłucia owadów i niejednorodności. Takie miejsca nie obniżają trwałości użytkowej mebla, a jedynie potwierdzają naturalne pochodzenie surowca.

Zapach skóry, różnice odcienia i struktury, a także miejsca błyszczące są dla niej charakterystyczne.

W przypadku skór antykowanych przebarwianie lica, polegające na uwidocznieniu jaśniejszego odcienia koloru.

Antyczny wygląd przyjmuje w trakcie użytkowania.

Skóra może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma kontakt. W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury skóry jest cechą naturalną i może doprowadzić do powstania plam, które mogą zostać usunięte w zakładzie profesjonalnym.

Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziaływuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałd są zjawiskiem typowym.

Ze względu na zastosowanie pianek mogą wystąpić różnice wymiarów rzeczywistych w stosunku do wymiarów katalogowych lub ekspozycyjnych do ±5 cm.

POWYŻSZE CECHY NIE SĄ WADAMI, WIĘC NIE PODLEGAJĄ REKLAMCJI !!!

REKLAMACJA

Producent jako Gwarant, zapewnia Kupującemu odpowiednią jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:

W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego: imię i nazwisko Kupującego, adres i telefon Kupującego. Karta Gwarancyjna jest ważna, gdy posiada wpis i datę zamówienia na meble, oraz podpis i pieczątkę Sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji Gwarantowi na piśmie lub drogą e-mail’ową na życzenie Klienta.

Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

O przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony przez Gwaranta po zakończeniu oględzin mebli.

Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy, celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju (wolny od wad) lub obniżenie ceny zakupionego mebla, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym, że termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni. W szczególnych przypadkach kiedy dotrzymanie powyższego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. znaczna odległość od siedziby hurtowni lub producenta danego podzespołu czy tapicerki lub brak na stanie magazynowym u Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe, Święta, urlop pracowniczy itd.

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy na zakupione meble od daty wydania mebli Kupującemu, obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie trwania reklamacji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie

Kodeksu cywilnego ( DZ.U.Nr 141, POZ, 1176 ze zm.)