Gwarancja i użytkowanie

Start >Gwarancja i użytkowanie

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE NA WYROBY NABYTE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, KTÓRE NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Meble tapicerowane, z zastosowaniem wypoczynkowym oraz meble z funkcją spania (spanie okazjonalne) są objęte niniejszą gwarancją. Powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Poniższe zasady użytkowania stanowią warunek uznania reklamacji:

– Przy rozpakowaniu mebla nie należy używać ostrych narzędzi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obicia.

– Nie należy siadać lub stawać na płycie zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk.

– Nie wskazane jest również rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczanie w niej nadmiernej ilości pościeli. Może to doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mebla.

– Temperatura w pomieszczeniu powinna przekraczać 15*C

– W trakcie transportu na obiciu mebla mogą powstać nieregularne fałdy i zagniecenia. Efekt ten zanika w kilka dni po rozpakowaniu mebla. Można przyspieszyć proces, ręcznie wygładzając i kształtując nierówności.

– Meble należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji. Absolutnie nie należy podnosić mebla za obicie lub jego luźne elementy (poduchy). Ze względu na wagę mebla może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego.

– Meble tapicerowane należy stawiać co najmniej w odległości 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piece itp.

– Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebli.

– Wersalki otwieramy i zamykamy, chwytając za środkową część siedziska.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

– Uszkodzeń mechanicznych, rys, zadrapań, przecięć na drewnie, skórze, nóżkach, materiale powstałych w trakcie użytkowania przez Klienta.

– Wad, uszkodzeń i braków ilościowych elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie.

– Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłych po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności (np. uszkodzenia mechaniczne: pęknięte lub złamane listwy sprężynujące, wyłamane automaty, odłupane elementy drewniane itp.).

– Naturalnych zmarszczeń tkanin, powstałych w trakcie prawidłowego użytkowania, a wynikających z właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego.

– Odkształceń części wkładu piankowego, powstałych w wyniku użytkowania mebla.

– Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane dno skrzyni na pościel, poprzez umieszczanie nadmiaru pościeli, siadanie lub stawanie na podłokietnikach, podgłówkach, krawędziach oparć, itp.).

– Uszkodzeń wynikłych z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonanych przez Kupującego lub na jego zlecenie.

– Przebarwień wywołanych przez kontakt z farbującymi tekstyliami, jak np. dżinsy.

– Nieznacznych różnic w wybarwieniu elementów drewnianych, występujących między poszczególnymi składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj. kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego).

– Różnic tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Klienta sukcesywnie.

– Szkód spowodowanych przez środki impregnujące, środki do usuwania plam i do wybielania, lakier do paznokci, zmywacz do paznokci lub inne środki czyszczące zawierające alkohol i rozpuszczalniki.

– Wszystkich cech stanowiących oznakę prawdziwości skóry naturalnej, tj. dopuszczalnych różnic w fakturze i odcieniu skóry, zmarszczek, niewielkich pofałdowań itp.

– Elementów szklanych, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika.

– Wad i uszkodzeń, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

– Różnic w odcieniu tkaniny i skóry z wzornikami tkanin i skór.

– Różnic w odcieniu i usłojeniu elementów drewna lub forniru.

– Wad nie zmniejszających walorów użytkowych i estetycznych wyrobu.

– Zapachu wyrobu wynikającego z zapachu surowców użytych do jego produkcji.

– Różnic w twardości siedziska i oparcia.

– Uszkodzeń wynikających z nierównego ustawienia mebla przy założeniu wypoziomowanego podłoża (podłogi).

– Komfortu użytkowania mebla, wynikającego z rodzaju użytych surowców (np.: grubości wkładu piankowego, gęstości pianki tapicerskiej).

– Cech charakterystycznych tkanin. Niektóre wysokogatunkowe tkaniny mogą wyglądać, jakby miały różne odcienie i jest to zależne od kąta padania światła. Takie cechy wykazują np. plusz i zamsz (szczególnie w zestawach narożnikowych).

– Cech charakterystycznych skóry, która jest produktem naturalnym. Wszystkie zwierzęta poddane są wpływom środowiska, a ich skóry mogą nosić blizny, skazy, piętna, zgrubienia, żyły, fałdy tłuszczowe, zagniecenia, nakłucia owadów i niejednorodności. Takie ślady nie obniżają trwałości użytkowej mebla, a jedynie potwierdzają naturalne pochodzenie surowca. Zapach skóry, różnice odcienia i struktury, a także miejsca błyszczące są dla niej charakterystyczne. Skóry antykowane nabywają cech w trakcie użytkowania. Skóra może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma kontakt. W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury skóry jest cechą naturalną i może doprowadzić do powstania plam, które mogą zostać usunięte w zakładzie profesjonalnym.

 

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY MATERIAŁÓW NIE SĄ WADAMI, WIĘC NIE PODLEGAJĄ REKLAMCJI

 

Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałd są zjawiskiem naturalnym.

Ze względu na zastosowanie pianek, mogą wystąpić różnice wymiarów rzeczywistych w stosunku do wymiarów katalogowych lub ekspozycyjnych (do 5 cm).

REKLAMACJA

Producent jako Gwarant, zapewnia Klientowi odpowiednią jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy w razie wystąpienia wad w wyrobie. W tym celu należy złożyć pisemne zgłoszenie reklamacyjne, zawierające imię, nazwisko, adres i telefon Klienta oraz opis wady. Karta Gwarancyjna jest ważna, gdy posiada wpis i datę zamówienia na meble oraz podpis i pieczątkę Sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji Gwarantowi na piśmie lub (na życzenie Klienta) drogą e-mailową.

Realizacja reklamacji w formie nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

O przyjęciu reklamacji do realizacji w formie naprawy, lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną, Klient zostanie powiadomiony przez Gwaranta po zakończeniu oględzin mebli.

Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Klient zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy, celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Klienta oznaczać będzie, że Klient zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna albo jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, albo też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju (wolnego od wad) lub obniżenie ceny zakupionego mebla, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z zaznaczeniem, że termin realizacji reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni.

W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie powyższego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. znaczna odległość od siedziby hurtowni lub producenta danego podzespołu, czy tapicerki, lub braki na stanie magazynowym u Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe, Święta, urlop pracowniczy itp., zostanie ustalony za porozumieniem z Klientem nowy termin realizacji gwarancji.

Gwarancja na zakupione meble jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty wydania mebli Klientowi, obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie procedury reklamacyjnej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego ( DZ.U.Nr 141, POZ, 1176 ze zm.).